Miljö

FalckDesign arbetar aktivt tillsammans med sina leverantörer för att erbjuda golv med bästa funktion men också med så låg miljöpåverkan som möjligt. Flera faktorer avgör ett golvs miljöprofil. Tillverkarens val av råvaror, materialåtervinning, emissioner, kemikalier vid skötsel och underhåll är alla viktiga parametrar.

Byggvarudeklarationer finns tillgängliga under DOKUMENT.

 

FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE PVC-GOLV FRÅN POLYFLOR

Det talas idag mycket om PVC och plast i vår omgivning och vi har därför satt samman frågor och svar gällande Polyflors moderna PVC-golv;

Fråga: Är PVC-plast ett miljömässigt hållbart alternativ?
Svar: Ja, i den nya generationens PVC-golv finns inga klassade skadliga ämnen och kan inte jämföras med gårdagens PVC-golv.

Fråga: Varför ska man använda Polyflors PVC-golv?
Svar: I de flesta utrymmen är PVC-golv funktionsmässigt det bästa alternativet när man ser till golvets totala funktion såsom driftskostnader, underhåll samt golvets dokumenterat långa livslängd. Dessutom är PVC-golv vattentåligt.

Fråga: Är det höga emissioner i Polyflors PVC-golv?
Svar: Nej, PVC-golv har mycket låga emissioner. Polyflors PVC-golv uppfyller kraven för M1, AgBB, Eurofins Gold samt många fler.

Fråga: Finns det farliga mjukgörare i PVC-golv?
Svar: Nej, idag används endast ftalatfria mjukgörare i Polyflors PVC-golv som marknadsförs i Sverige.

Fråga: Finns det farliga tungmetaller i Polyflors PVC-golv?
Svar: Nej, tungmetaller som bly och kadmium är borttagna sedan flera år.

Fråga: Kan man lägga PVC-golv i våta utrymmen?
Svar: Ja, det är det bästa alternativet. De flesta PVC-golv är VT-godkända. PVC-golv används även som tätskikt under kakel och klinker. PVC-golv är också mycket bra ur hygiensynpunkt.

Fråga: Är PVC-golv lätta att sköta?
Svar: PVC-golv har ett tunt ytskydd av PUR vilket gör golvet mycket lättstädat.

Fråga: Går det åt mycket energi för att tillverka PVC-golv?
Svar: Det går åt ca 2,8 kWh/kvm för att tillverka ett PVC-golv från Polyflor vilket är lägre än andra jämförbara golvtyper. Dessutom används 96% återvunnet vatten i produktionen.

Fråga: Är PVC-golv brandklassade?
Svar: Ja, PVC-golv är brandklassade enligt den Europeiska normen B som uppfyller Boverkets Byggregler krav för golvbeläggning i utrymmesvägar.

Fråga: Återvinns plastgolv?
Svar: Spill vid produktion återvinns till nya plastgolv. Vanligtvis ca 25% hos Polyflor. FalckDesign är med i Golvbranschens återvinningssystem av installationsspill. PVC-golv kan även energiåtervinnas. Ren PVC kan smältas ned upp till 7 gånger och samtidigt behålla sina egenskaper. Polyflor är medlem i Recofloor (Vinyl Take-Back Scheme) i England.

 

MILJÖSYSTEM

FalckDesigns produkter har blivit bedömda och registrerade i olika typer av miljösystem. Nedan presenteras ett urval. Här finns också information om samarbetet med Golvbranschen och dess kretsloppsmärkning av FalckDesigns produkter.

BRE & BREEM


Logo_miljo_BRE Det finns många internationella program som hjälper till att specificera miljömässigt hälsosamma byggnadsmaterial. BRE (Building Research Establishment) Globals miljöutvärdering granskar vilken miljöpåverkan en produkt har från “vagga till grav”. Med en livscykelanalys av byggnadens livstid på 60 år utvärderas materialen enligt deras inverkan på miljöförändringar, vattenutvinning, mineralresursutvinning, stratosfärisk ozonförbrukning, humantoxicitet, ekotoxicitet på färskvatten, radioaktivt avfall, ekotoxicitet på mark, avfallsavyttring, fossil bränsleförbrukning, övergödning, fotokemisk ozonförbrukning och försurning.

De komplexa data som fås från ovanstående kriterier räknas om till miljöpoäng, som därefter representeras av klassificeringar från E till A+ där klassificeringen A+ är högsta möjliga miljöklassificering. Dessa bedömningar anger normen för miljömässig förträfflighet och säkerställer att tillförlitlig och jämförbar information finns tillgänglig mellan konkurrerande produkter, vilket därmed eliminerar förvirringen av varierande påståenden, vilket gör specificeringen mycket enklare. A-klassificerade golvprodukter har en förmånlig inverkan på en BREEAM-bedömning (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) när man gör en BREEAM-utvärdering.

Samtliga plastgolv från Polyflor har uppnått högsta möjliga betyg, A+, i BRE Globals individuella  miljöbedömning(ENP415/472). Även Heckmondwikes båda kollektioner av nålfilt samt flertalet populära kollektioner av textila plattor från Paragon har uppnått högsta betyg A+.

Besök www.greenbooklive.com för mer information.

BASTA


BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet med BASTA är att bidra till utfasningen av farliga kemiska ämnen från byggsektorn. I BASTAs databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA-systemets krav på kemiskt innehåll. Med dessa produkter kan man bygga på ett ansvarsfullt sätt. BASTAs databas innehåller två register:

BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav.
BASTA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets högre krav.

Inom EU pågår arbetet för att fasa ut farliga kemikalier. Det sker genom den europeiska kemikalieförordningen REACH. Kraven i BASTA ansluter helt till regelverket och tillämpningen av REACH, så man kan alltid vara säker på att om man väljer en produkt som är registrerad i databasen, så följer man den rådande lagstiftningen och tillämpning av regelverk för kemikaliehantering inom EU.

Besök www.bastaonline.se för mer information.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN


Logo_miljo_BVBHär har Sveriges största fastighetsägare och byggherrar gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Detta system kallas Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det som byggs in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har de utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen.

Besök www.byggvarubedomningen.se för mer information.

SUNDAHUS


SundaHus riktar sig mot fastighetsägare med ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning vill SundaHus erbjuda en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Deras affärsidé är att, som oberoende företag, sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Besök www.sundahus.se för mer information.

 

GOLVBRANSCHEN GOLVÅTERVINNING


Logo_miljo_GBR_01FalckDesign är en aktivt stödjande leverantör inom Golvbranschen. Vi är också en av sju golvleverantörer av plastgolv som är anslutna till Golvbranschen Golvåtervinning.

Vid alla installationer av plastgolv uppstår spill, såsom kanter och restbitar. Ibland kan spillet uppgå till hela tio procent. Genom GBR Golvåtervinning kan detta spill tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. Samtliga golv- och väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska marknaden tas omhand av GBR Golvåtervinning. Det golvföretag som gör installationen av golvet tar också tillvara på spillet. Detta läggs i säckar som hämtas med ”Grön Retur” för att minska transporterna så att inga lastbilar går tomma. Merparten spill mals sedan ner till granulat som används till nya golv. Det spill som av någon anledning inte kan återanvändas blir istället värme via kommunens fjärrvärmesystem.

KRETSLOPPSMÄRKNING


Logo_miljo_KretsloppGolvbranschen har utvecklat ett system för kretsloppsmärkning av golv. Med detta system kan man enkel ta reda på vilka kemiska ämnen som finns i golvet och ha full kontroll i fall det kommer nya rön om ett ämnes påverkan på hälsa och miljö.
Hos GBR finns en databas där leverantörer hela tiden håller sina produkter uppdaterade med gällande byggvarudeklaration samt skötselanvisning. Varje byggvarudeklaration, som visar produktens innehåll, erhåller en unik åttasiffrig kod, en s.k. kretsloppskod. Skulle produktens innehåll ändras så ändras också kretsloppskoden. Alla uppgifter om produkten sparas över lång tid och finns kvar även efter att produkten slutat säljas. Vid beställning av kretsloppsmärkning utför golventreprenören märkningen av golven. Då noteras samtliga kretsloppskoder som hör till de installerade golven i ett register tillhörande fastigheten alternativt kan golventreprenören sätta fast en bricka med kretsloppskoden direkt på golvet.
Vid utrivning av golvet kan då de olika delarna så som golv, lim, golvavjämning och primer tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Allt innehåll ligger registrerat med hjälp av kretsloppskoderna.